Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Parcio // Parking

Parcio // Parking

Parcio ar Ystad y Brifysgol  // 

Parking on the University Estate

Parcio // Parking

Student Parking Permit

Student Parking Permit

Description

Terms and Conditions

 1. I am applying for a Student Parking Permit.
 2. I confirm that I have read the University’s Vehicle Parking Regulations and agree to comply with its requirements
 3. I confirm that I have seen the map identifying areas where it is eligible to park, and I understand that a parking space is not guaranteed
 4. I agree that the University has the right to revise, alter or amend the Regulations from time to time and that my use of University parking facilities shall be regulated by such rules, be they revised, altered or amended.
 5. I declare that I am a registered student.
 6. I confirm that I live in an University Halls of Residence, or that I live outside Bangor, or that I study in Ocean Science
 7. I understand that I may purchase only one permit and that any permit remains the property of the university and is specific to the person applying.
 8. Personal data collected via this web form will be used to administer Bangor University’s car parking permit scheme. Your personal data will be held securely on a Bangor University server and access will be restricted to authorised members of staff only for the purposes of managing the car parking permit scheme. The University will not share your personal data with any third party organisations, and will manage the information in accordance with the requirements of the Data Protection Act 1998.

Options for receiving your permit

SELF COLLECT: You collect your permit from Property & Campus Services (or from Healthcare Services in Wrexham for Wrexham Permits): Free of charge

BANGOR UNIVERSITY HALLS: Your permit will be sent to your University Halls of Residence postal collection point: Free of charge

POST: Your permit will be posted to another residential address:  Additional £1.00

Read More
Trwydded Parcio i Fyfyrwyr

Trwydded Parcio i Fyfyrwyr

Description

Telerau ac amodau

 1. Rwy'n gwneud cais am drwydded barcio i fyfyrwyr.
 2. Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen rheoliadau'r brifysgol ar barcio cerbydau ac rwy'n cytuno i gydymffurfio â'u gofynion
 3. Rwy'n cadarnhau fy mod wedi gweld y map sy’n nodi'r mannau lle mae gennyf ganiatâd i barcio, ac rwy'n deall nad yw lle parcio'n cael ei warantu.
 4. Rwy'n cytuno fod gan y brifysgol yr hawl i ddiwygio, newid neu addasu’r rheoliadau o bryd i’w gilydd ac y bydd y cyfryw reoliadau, a gaiff eu diwygio, eu newid neu eu haddasu felly yn rheoli fy nefnydd o gyfleusterau parcio'r brifysgol.
 5. Rwy'n datgan fy mod yn fyfyriwr cofrestredig.
 6. Rwy'n cadarnhau fy mod yn byw yn neuaddau preswyl y brifysgol, neu fy mod yn byw y tu allan i Fangor, neu fy mod yn astudio yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion
 7. Rwy’n deall mai dim ond un drwydded y gallaf ei phrynu a bod y drwydded yn parhau'n eiddo'r brifysgol a'i bod yn benodol i'r sawl sy'n gwneud cais amdani.
 8. Defnyddir y data a gesglir drwy’r  ffurflen hon i weinyddu  cynllun trwydded parcio Prifysgol Bangor. Bydd eich data personol yn cal ei gadw’n ddiogel ar y system weinyddu, gyda mynediad i staff awdurdodedig yn unig i reoli’r system honno. Ni fydd y Brifysgol yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall, a byddwn yn rheoli’r wybodaeth yn ol gofyniad  Deddf Gwarchod Data 1998.

 

Dulliau o gasglu eich trwydded

CASGLU EICH HUN: Byddwch chi’n gasglwch eich trwydded o’r Adran Gwasanaethau Eiddo a Champus Neu o’r Ysgol Gwyddorau Gofal lechyd ar gyfer trwyddedau Wrecsam 

: am ddim

NEUADDAU PRIFYSGOL BANGOR: Anfonir eich trwydded i un o fannau casglu post neuaddau preswyl y brifysgol: am ddim

POST: Anfonir eich trwydded i gyfeiriad arall: £1.00 ychwanegol

Read More