Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Trwydded Parcio i Fyfyrwyr

Trwydded Parcio i Fyfyrwyr

Description

Telerau ac amodau

  1. Rwy'n gwneud cais am drwydded barcio i fyfyrwyr.
  2. Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen rheoliadau'r brifysgol ar barcio cerbydau ac rwy'n cytuno i gydymffurfio â'u gofynion
  3. Rwy'n cadarnhau fy mod wedi gweld y map sy’n nodi'r mannau lle mae gennyf ganiatâd i barcio, ac rwy'n deall nad yw lle parcio'n cael ei warantu.
  4. Rwy'n cytuno fod gan y brifysgol yr hawl i ddiwygio, newid neu addasu’r rheoliadau o bryd i’w gilydd ac y bydd y cyfryw reoliadau, a gaiff eu diwygio, eu newid neu eu haddasu felly yn rheoli fy nefnydd o gyfleusterau parcio'r brifysgol.
  5. Rwy'n datgan fy mod yn fyfyriwr cofrestredig.
  6. Rwy'n cadarnhau fy mod yn byw yn neuaddau preswyl y brifysgol, neu fy mod yn byw y tu allan i Fangor, neu fy mod yn astudio yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion
  7. Rwy’n deall mai dim ond un drwydded y gallaf ei phrynu a bod y drwydded yn parhau'n eiddo'r brifysgol a'i bod yn benodol i'r sawl sy'n gwneud cais amdani.
  8. Defnyddir y data a gesglir drwy’r  ffurflen hon i weinyddu  cynllun trwydded parcio Prifysgol Bangor. Bydd eich data personol yn cal ei gadw’n ddiogel ar y system weinyddu, gyda mynediad i staff awdurdodedig yn unig i reoli’r system honno. Ni fydd y Brifysgol yn rhannu eich gwybodaeth bersonol ag unrhyw sefydliad arall, a byddwn yn rheoli’r wybodaeth yn ol gofyniad  Deddf Gwarchod Data 1998.

 

Dulliau o gasglu eich trwydded

CASGLU EICH HUN: Byddwch chi’n gasglwch eich trwydded o’r Adran Gwasanaethau Eiddo a Champus Neu o’r Ysgol Gwyddorau Gofal lechyd ar gyfer trwyddedau Wrecsam 

: am ddim

NEUADDAU PRIFYSGOL BANGOR: Anfonir eich trwydded i un o fannau casglu post neuaddau preswyl y brifysgol: am ddim

POST: Anfonir eich trwydded i gyfeiriad arall: £1.00 ychwanegol

 NôlNeuaddauPost (+£1)
Ffriddoedd
Garth
Mynd nôl a blaen
Santes Fair
Gwyddorau Eigion
Wrecsam