Hi, you are logged in as , if you are not , please click here

Costs for participation in Meillionydd excavation/Costau am gyfranogi a chloddio Meillionydd

Meillionydd

Amount (£)

Description

The excavation and Field School at the double ringwork enclosure at Meillionydd, near Rhiw, on the Llyn peninsula in northwest Wales will take place from 05/06/2017 to 28/07/2017. We are taking on Field School students as well as local and international volunteers. For further information please see our website at http://meillionydd.bangor.ac.uk/ or contact co-director Katharina Moeller (k.moeller@bangor.ac.uk or +44 (0)1248 382247). You can also follow us on Facebook and Twitter.

Bydd y cloddio a’r Ysgol Faes yn y lloc cylchfur dwbl ym Meillionydd, ger y Rhiw, Penrhyn Llyn yng ngogledd-orllewin Cymru yn digwydd rhwng 05/06/2017 a 28/07/2017. Rydym hefyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr Ysgol Faes yn ogystal â gwirfoddolwyr lleol a rhyngwladol. Am wybodaeth bellach plîs edrychwch ar ein gwefan, sef http://meillionydd.bangor.ac.uk/index.php.cy neu cysylltwch â’r cyd-gyfarwyddwr Katharina Moeller (k.moeller@bangor.ac.uk neu +44 (0)1248 382247). Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

http://meillionydd.bangor.ac.uk/index.php.en;http://meillionydd.bangor.ac.uk/index.php.cy

 

Detailed Description

For Field School students, costs cover supervision on site as well as accommodation, food and transport to site and from/to Bangor Train station.

 

For volunteers, costs cover supervision on site. Accommodation, food and transport are usually not provided for volunteers. However, if required, these options can be included, if pre-arranged with the excavation team. All additional costs need to be covered by the volunteer.

 

To sign up for the Field School or as a volunteer, please follow the application process outlined on our website. Once you receive your provisional confirmation letter and payment details, please enter the amount specified in our email below and finish the payment process.

Ar gyfer myfyrwyr yr Ysgol Faes, mae costau’n cynnwys goruchwyliaeth ar y safle yn ogystal â llety, bwyd a chludiant i’r safle neu o/i orsaf drenau Bangor.

 

I wirfoddolwyr, mae costau’n cynnwys goruchwyliaeth ar y safle.  Ni ddarperir llety, bwyd na chludiant i wirfoddolwyr fel arfer.  Fodd bynnag, os oes angen, gellir cynnwys yr opsiynau hyn os ydynt yn cael eu trefnu o flaen llaw gyda’r tîm cloddio.  Dylai’r holl gostau ychwanegol gael eu talu gan y gwirfoddolwr. 

 

I ymuno â’r Ysgol Faes, neu fel gwirfoddolwr, plîs dilynwch y broses ymgeisio a amlinellir ar ein gwefan.  Unwaith y byddwch wedi derbyn eich llythyr cadarnhau amodol a’r manylion talu, nodwch yn y blwch isod y cyfanswm a roddir yn ein e-bost er mwyn cwblhau y broses dalu.