Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Gweithdai’r Haf Canolfan Dyslecsia Miles - Summer workshops Miles Dyslexia Centre

CDM Gweithdai'r Haf - MDC Summer workshops

FREE OF CHARGE

Description

Ymunwch â ni mewn cyfres o weithdai ymwybyddiaeth o ddyslecsia a gyflwynir gan ein tiwtoriaid dyslecsia arbenigol.

Join us of unique series of dyslexia awareness workshops delivered by our specialist dyslexia tutors.


https://shop.bangor.ac.uk/product-catalogue/canolfan-miles-dyslecsia-miles-dyslexia-centre/cyrsiau-ac-hyfforddiant-courses-training/mabel

 

Detailed Description

Canolfan Dyslecsia Miles, Ysgol Seicoleg ac Gwyddorau Chwaraeon, Adeiliad Brigantia

Miles Dyslexia Centre, Schoolof Psychology and Sport Science, Brigantia Building

Dydd Mawrth 20fed, Dydd Mercher 21ain a Dydd Iau 22ain o Awst 2024 / 9.30yb – 4.30yp
Tuesday 20th Wednesday 21st and Thursday 22nd of August 2024 / 9.30am – 4.30pm

Yn ymdrin a phynciau fel:
• Cyflwyniad i Ddyslecsia - Adnabod ac Adnabod
• Darllen fel sgil - Dwyieithog
• Technoleg i gefnogi sgiliau llythrennedd a thechnoleg 
gynorthwyol
• Gwneud adnoddau cynhwysol
• Effaith Gymdeithasol ac Emosiynol Dyslecsia – cefnogi 
dysgu
• Sgiliau Astudio
• Cyflwyniad i Dyscalcwlia – Addysgu Mathemateg i 
ddysgwyr ag anawsterau rhifedd
• Dulliau ymarferol o ddatblygu Sgiliau Sillafu

Covering such topics as:
• Introduction to Dyslexia - Recognising and Identifying
• Reading as a skill - Bilingual
• Technology to support literacy skills and assistive 
technology
• Making inclusive resources
• Social and Emotional impact of Dyslexia – supporting
learnings
• Study Skills
• Introduction to Dyscalculia – Teaching Maths to learners with 
numeracy difficulties
• Practical approaches to developing Spelling Skills

Bydd y gyfres hon o ddarlithoedd/gweithdai yn cynnig cyfle ardderchog i ddysgu am ddyslecsia, ochr yn ochr a'n rim o'r Ganolfan fydd ar gael i gynnig
cyngor a chyfarwyddyd gan arbenigwyr.

This series of lectures/workshops will provide an excellent opportunity to learn more about dyslexia, alongside our MDC team who will be available to offer expert advice and guidance.

Ebostiwch ni ar [email protected] am fwy o wybodaeth / i archebu lle
Please email us at [email protected] for more information/ to book a place