Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Llamu i lythrennedd Hydref 2022 / LEAP into Literacy Autumn 2022

Delwedd Llamu i Lythrennedd - LEAP into Literacy image

£150.00

Description

Llamu i lythrennedd Hydref 2022
Bob dydd Sadwrn 12 Tachwedd - 17 Rhagfyr 2022
09:30 - 11:30

LEAP into Literacy Autumn 2022
Every Saturday from the 12th November to the 17th of December 2022
09:30 - 11:30
 

Detailed Description

 

 [English below]

Beth yw Llamu i Lythrennedd?

Mae Gwasanaeth Addysgu Canolfan Miles yn cynnal rhaglenni Llamu i Lythrennedd, gyda golwg ar wella medrau darllen, ysgrifennu a siarad. Mae’r rhaglenni hyn yn cynnig cymysgedd cytbwys o weithgareddau dysgu i grwpiau, parau ac unigolion, yn y Gymraeg neu’r Saesneg, dan oruchwyliaeth ein staff addysgu arbenigol. Mae ein dull o addysgu wedi’i gynllunio ar gyfer plant mewn addysgu uniaith neu ddwyieithog, ac mae’r rhaglen yn addas i unrhyw blentyn a allai gael budd o hyfforddiant a chefnogaeth ychwanegol gyda llythrennedd, wedi’u haddasu i’w hanghenion unigol. Rydym yn canolbwyntio ar sgiliau darllen ac ysgrifennu, ochr yn ochr â gweithgareddau i ddatblygu iaith lafar. Byddwn yn neilltuo amser i gynnal a hybu sgiliau eich plentyn o ran ysgrifennu a sillafu. Mae plant hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau llafar, yn cynnwys gwrando ar straeon, dysgu geirfa a gweithio gyda geiriau, sy’n sgiliau a fydd yn hyrwyddo eu datblygiad o ran darllen. Wrth reswm, mae amser hefyd ar gyfer rhai gweithgareddau difyr, chwarae gemau sydd wedi’u trefnu a chryfhau sgiliau cymdeithasol.

 Cliciwch yma am Telerau ac Llamu i lythrennedd

 What is Leap into Literacy?

The Miles Centre Teaching Service runs Leap into Literacy programmes, aimed at improving skills in reading, writing and oral language. These programmes offer a balanced mixture of group, paired and individual learning activities delivered in English or Welsh under supervision of our specialist teaching staff. Our teaching approach is designed for children in monolingual or bilingual education and the programme is suitable for any child who may benefit from extra tuition and support in literacy, tailored to their individual needs. We focus on reading and writing skills alongside activities for developing oral language. Time is devoted to supporting and promoting your child's writing and spelling. Children also engage in oral activities including listening to stories, learning vocabulary and working with words, which are skills that will support their reading development. There is of course time for some fun activities, organised games and strengthening of social skills.

 Please click here for booking terms and conditions