Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Ymlacio a chreu 29 Awst 2024 - Relax and create 29 August 2024

Ymlacio a chreu - Relax and create 2024 29th

Amount (£)

Description

Ymlacio a chreu – Awst 2024; Cefnogi plant y gall yr ysgol fod yn heriol iddynt gan gynnwys y rhai sydd ag anawsterau llythrennedd, dyslecsia, ac anghenion dysgu ychwanegol a ffocws ar lesiant a magu hunanhyder.

Relax and create – August 2024; Supporting children who can find school a challenge including those with literacy difficulties, dyslexia, and additional learning needs with a focus on wellbeing and building self-confidence. 

Detailed Description

 [English below]

Ymlacio a chreu

Amseroedd: 10.00AM tan 3.30PM

Cost: Am ddim (Derbynnir rhoddion i gefnogi sesiynau at y dyfodol i blant sydd ag anawsterau llythrennedd)

Lle: Adeilad Brigantia Prifysgol Bangor

Ar gyfer: Plant 9-12 oed sydd ag anawsterau llythrennedd ac anghenion dysgu ychwanegol. Efalai fod gan y plant hynny anawsterau gyda dysgu, hyder gyda chyfeillgarwch, ac efallai fod yr ysgol yn anodd iddynt.

Dewch i ymuno â ni ar Awst 29 am gyfle unigryw i'ch plentyn dreulio diwrnod gydag artistiaid lleol talentog. Trwy gymryd rhan yn y gweithdy hwn, bydd eich plentyn yn cael cyfle i ennill sgiliau ymarferol a phrofiad o sut mae rheoli a siarad am eu hanawsterau mewn cyd-destun academaidd a chartref. 

Bydd y diwrnod yn cynnwys tair sesiwn ar gyfer barddoniaeth, cerddoriaeth, a chwarae rôl, y cyfan yn canolbwyntio ar hybu llesiant. Nod pob sesiwn yw helpu hunanhyder eich plentyn, cefnogi ymlacio, canfod ffyrdd o fynegi eu hunain a'u helpu i feithrin cysylltiadau ag eraill.

Mae’r gweithdai’n ddwyieithog Cymraeg/Saesneg i ddatblygu llesiant a hyder.

Times: 10:00AM to 3:30PM

Relax and create

Cost: Free (Donations accepted to supporting future sessions for children with literacy difficulties)

Location: Brigantia building, Bangor University.

For: Children aged 9-12 with literacy difficulties and additional learning needs. These children may have difficulties with learning, confidence with friendships, and can find school difficult.

Come join us on August 29th for a unique opportunity for your child to spend a day with talented local artists. By participating in this workshop, your child will have the opportunity gain practical skills and experience on how to manage and speak out about their difficulties in both academic and home settings. 

The day will feature three sessions dedicated to poetry, music, and role play, all centred on promoting wellbeing. Each session aims to help your child’s self-confidence, support relaxation, find ways of expressing themselves and to help them to build connections with others.

Workshops are bilingual Welsh / English to develop wellbeing and confidence.

To book your child’s place, please click here.

There will be three sessions through the day and could include the following activities:

Poetry session – Express your stories through poetry with Buddug Roberts.

Music session – Discover the art of making and listening to music to relax and nurture your wellbeing with Elin Taylor.

Role play session – Be someone else through role play with Ruth Elliott.

Art – learn to unwind and express yourself through art [artist TBC]