Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Gwasanaethau Eiddo a Champws - Property & Campus Services

Gwasanaethau Eiddo a Champws - Property & Campus Services

Please note the Online shop for student parking permits will be closed until the next Academic Year.

Further information on parking permits for 2020/21 will be circulated in due course.

 

Sylwch y bydd y siop Ar-lein ar gyfer trwyddedau parcio myfyrwyr ar gau tan y Flwyddyn Academaidd nesaf.

Bydd rhagor o wybodaeth am drwyddedau parcio ar gyfer 2020/21 yn cael ei gylchredeg maes o law.

 

Amcan Adrannol

Ein hamcan yw rhoi gwasanaethau effeithlon o ansawdd uchel yn gyson gyda'r bwriad o fynd y tu hwnt i ddiswyliadau ein cwsmeriaid a chynorthwyo'r Brifysgol i sicrhau rhagoriaeth. 

Byddwn yn cyflawni ein hamcanion drwy ymatebolrwydd, hyblygrwydd ac arloesi a thrwy gefnogi datblygiad ein staff.

Mae’r Gwasanaethau Eiddo a Champws yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cefnogi sy’n gwneud cyfraniad sylweddol i’r Brifysgol. Ein prif nod yw ychwanegu gwerth at fywyd prifysgol.

Gyda dros 400 o staff, mae gennym amrywiaeth o arbenigedd i gefnogi’r Brifysgol. Mae ein gwasanaethau yn amrywio o lety, diogelwch a glanhau, i neuaddau, arlwyo a phrojectau cyfalaf.

Ein nod yw darparu gwasanaeth rhagorol a gwerth am arian drwy geisio deall anghenion ein defnyddwyr a gwella profiad myfyrwyr. Rydyn ni’n wastad yn ceisio dod o hyd i ffyrdd sy’n gwella ein gwasanaethau, ac mae ein hamcanion yn canolbwyntio’n glir ar geisio cynnal a chadw a datblygu ein gwasanaethau.

Rydyn ni’n croesawu eich adborth ac yn eich annog i roi gwybod i ni sut ydych chi’n teimlo yr ydyn ni’n ei wneud. Gellwch gysylltu â ni drwy e-bostio [email protected]

 

Property & Campus Services Departmental Objective

Our objective is to consistently deliver efficient and high quality services that aim to exceed the expectations of our customers and assist the University to achieve excellence. 

We will achieve our aims through responsiveness, flexibility and innovation and by supporting the development of our staff.

Property & Campus Services provides a wide range of support services which make a significant contribution to the University. Our core aim is to add value to University life.

With over 400 staff we have a range of expertise to support the University and we aim to provide excellent service and value-for-money by trying to understand the needs of our users and to enhance the student experience. We continually seek ways in which to improve our services and our objectives are clearly focused on trying to maintain and develop our services.

We welcome your feedback and we encourage you to let us know how you feel we are performing. Please contact us at [email protected]