Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Student Parking Permits

Student Parking Permits

Description

Disgrifiad

Trwydded Barcio i Fyfyrwyr

Telerau ac Amodau

·      Rwy'n gwneud cais am drwydded barcio i fyfyrwyr.

·      Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen rheoliadau'r brifysgol ar barcio cerbydau ac rwy'n cytuno i gydymffurfio â'r gofynion hynny

·      Rwy'n cadarnhau fy mod wedi gweld y map sy’n nodi'r mannau lle mae gennyf ganiatâd i barcio, ac rwy'n deall nad yw lle parcio'n cael ei sicrhau.

·      Rwy'n cytuno fod gan y brifysgol yr hawl i ddiwygio, newid neu addasu’r rheoliadau o bryd i’w gilydd ac y bydd y cyfryw reoliadau, a gaiff eu diwygio, eu newid neu eu haddasu felly yn rheoli fy nefnydd o gyfleusterau parcio'r brifysgol.

·      Rwy'n datgan fy mod yn fyfyriwr cofrestredig.

·      Rwy'n cadarnhau fy mod yn byw yn neuaddau preswyl y brifysgol, neu fy mod yn byw y tu allan i Fangor, neu fy mod yn astudio yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion

·      Rwy’n deall mai dim ond un drwydded y gallaf ei phrynu a bod y drwydded yn parhau'n eiddo'r brifysgol a'i bod yn benodol i'r sawl sy'n gwneud cais amdani.

·      Caiff data personol a gesglir trwy gyfrwng y ffurflen we hon ei ddefnyddio i weinyddu cynllun trwyddedau parcio Prifysgol Bangor. Cedwir eich data personol yn ddiogel ar weinydd o eiddo Prifysgol Bangor a chyfyngir mynediad i aelodau awdurdodedig o staff yn unig a hynny at ddibenion rheoli’r cynllun trwyddedau parcio. Ni fydd y brifysgol yn rhannu eich data personol gydag unrhyw sefydliad trydydd parti, a bydd y brifysgol yn rheoli'r wybodaeth yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998.

Dulliau o gasglu eich trwydded
POST: Caiff eich trwydded ei phostio atoch.

 

Student Parking Permit

Terms and Conditions

  • I am applying for a Student Parking Permit.
  • I confirm that I have read the University’s Vehicle Parking Regulations and agree to comply with its requirements
  • I confirm that I have seen the map identifying areas where it is eligible to park, and I understand that a parking space is not guaranteed
  • I agree that the University has the right to revise, alter or amend the Regulations from time to time and that my use of University parking facilities shall be regulated by such rules, be they revised, altered or amended.
  • I declare that I am a registered student.
  • I confirm that I live in an University Halls of Residence, or that I live outside Bangor, or that I study in Ocean Science
  • I understand that I may purchase only one permit and that any permit remains the property of the university and is specific to the person applying.
  • Personal data collected via this web form will be used to administer Bangor University’s car parking permit scheme. Your personal data will be held securely on a Bangor University server and access will be restricted to authorised members of staff only for the purposes of managing the car parking permit scheme. The University will not share your personal data with any third party organisations, and will manage the information in accordance with the requirements of the Data Protection Act 1998.

Options for receiving your permit
POST: Your permit will be posted .

Ffriddoedd

FREE OF CHARGE

Commuting

FREE OF CHARGE

St Marys

FREE OF CHARGE

Wrexham

FREE OF CHARGE

Oc.Science

FREE OF CHARGE