Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Final payment for a full diagnostic assessment. Taliad terfynol ar gyfer asesiad diagnostig llawn.

Blaendal Asesiad

£595.00

Description

Final payment for a full diagnostic assessment with a specialist assessor.

Blaendal ar gyfer asesiad diagnostig full gydag asesydd arbenigol.

 

Detailed Description

 

Dyma'r taliad terfynol ar gyfer asesiad diagnostig gydag Athro Arbenigol yn gyda cymhwyster APC.  Gellir defnyddio'r adroddiad hwn fel tystiolaeth yn y dyfodol ar gyfer cymorth yn yr ysgol, y brifysgol ac yn y gweithle yn dibynnu ar y rheoliadau presennol.  Dylech ddychwelyd eich holiaduron rhieni/gofalwyr a'ch ysgol a chadarnhau bod archwiliad llygaid wedi'i gynnal yn y 6 mis sy'n mynd ymlaen o leiaf 28 diwrnod cyn dyddiad eich asesiad.  Ni ellir cynnal eich asesiad ac ni fydd gennych hawl i ad-daliad heb y dogfennau hyn.

Bydd angen taliad llawn 28 diwrnod cyn dyddiad eich asesiad

Darllenwch y telerau a'r amodau cyn bwrw ymlaen â'r taliad.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ar [email protected].

 

This is the final payment for a diagnostic assessment with an Specialist Teacher holding an APC qualification.  This report can be used as evidence in the future for support at school, university, and in the workplace depending on current regulations.  You should return you should return your parent/ carer and school questionnaires and confirm that an eye examination has been carried out in the proceeding 6 months a minimum 28 days before the date of your assessment.  Your assessment can not be carried out and you will not be entitled to a refund without these documents.

Full payment will be required 28 days before the date of your assessment

Please read the terms and conditions before proceeding with the payment.

Please contact us if you have any questions on [email protected].

 

Telerau ac Amodau Addysgu ac Asesiadau - Terms and Conditions for Teaching and Assessment