Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Cadarnhad o Ddyfarniad // Confirmation of Award

Cadarnhad o Ddyfarniad // Confirmation of Award

FREE OF CHARGE

Description

Bydd Cadarnhad o Ddyfarniad yn cynnwys manylion perthnasol i chi gan gynnwys eich dyddiadau presenoldeb, y rhaglen ‘roeddech yn astudio, dyddiad y bwrdd arholi a’r canlyniad a gafwyd (lle bo hynny’n berthnasol).

Gall y Brifysgol gynhyrchu rhain ar gyfer gwobrau o Hydref 2009 ymlaen.

Fel rheol bydd ceisiadau yn cael eu prosesu o fewn 10 diwrnod gwaith, fodd bynnag, gall cymwysterau a gwblhawyd cyn 2002 gymryd mwy o amser gan nad yw cofnodion yn cael eu cadw'n electronig.

Am rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu gyda [email protected].A Confirmation of Award will contain relevant details including your dates of attendance, programme of study, the date of the examination board and the result obtained (where applicable).

The University can produce these for awards from October 2009 onwards.

Requests will normally be processed within 10 working days however, qualifications completed pre-2002 may take longer as records are not held electronically.

For further information, you can contact [email protected].