Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Trawsgrifiad (copi caled) // Transcripts (hard copy)

Trawsgrifiad (copi caled) // Transcripts (hard copy)

Description

Mae trawsgrifiad yn rhestru’r modiwlau a astudiwyd, y gwerth credyd a’r marciau a gyflawnwyd y ystod eich cwrs. Os yw’n berthnasol, byd eich dosbarthiad gradd yn cael ei nodi hefyd.

Bydd tystysgrifau ond yn cael eu creu gyda’r enw fel y cofnodir gan y Brifysgol ar adeg y dyfarniad.

Fel arfer, bydd ceisiadau trawsgrifiad yn cael eu prosesu o fewn 21 diwrnod ond efallai y bydd ceisiadau am drawsgrifiadau o gyrsiau israddedig a gynhaliwyd cyn 2002 a chyrsiau ôl-raddedig a gynhaliwyd cyn 2004 yn cymryd mwy o amser gan fod angen cael gwybodaeth ychwanegol gan adrannau addysgu. Cyn i'r trawsgrifiadau ddod yn gyffredin yn y DU, dim ond am gyfnod o ddeng mlynedd academaidd y cedwir rhai cofnodion cwrs, felly efallai na fyddwn yn gallu darparu trawsgrifiad ar gyfer rhai cyrsiau israddedig a gynhaliwyd cyn 2002 a chyrsiau ôl-raddedig a gynhaliwyd cyn 2004. Yn y fath fodd bydd y Brifysgol yn darparu datganiad yn cadarnhau manylion y cymhwyster ynghyd â chadarnhad na ellir darparu trawsgrifiad. Yn ein profiad ni, mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr a sefydliadau addysgol yn derbyn y datganiad hwn o gyflawniad academaidd gan y sefydliad dyfarnu.

Am rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu gyda [email protected].

 

A transcript lists the modules studied, the credit value and the marks achieved during your course. If applicable, your overall degree classification will also be indicated.

Transcripts will only be issued to applicants bearing their name as recorded by the University at the time of award.

Transcript requests will normally be processed within 21 days however requests for transcripts of undergraduate courses taken prior to 2002 and taught postgraduate courses taken prior to 2004 may take longer as additional information needs to be obtained from teaching departments. Prior to transcripts becoming commonplace in the UK some course records were only retained for a period of ten academic years therefore we may not be able to provide a transcript for certain undergraduate courses undertaken prior to 2002 and taught postgraduate courses undertaken prior to 2004. In such instances the University will provide a statement confirming the qualification details along with confirmation that a transcript cannot be provided. In our experience most employers and educational institutions accept this statement of academic achievement from the awarding establishment.

For further information, you can contact [email protected].

1 copy

£33.00

2 copies

£36.00

3 copies

£39.00

4 copies

£42.00

5 copies

£45.00

6 copies

£48.00

7 copies

£51.00