Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Symposiwm Diwedd Astudiaeth: Archwilio sut mae pobl sydd wedi gadael gofal yn ymgysylltu â gwasanaethau. End of study symposium: Exploring care-leavers engagement with services

Symposium Sept 11th 2024

 

Bydd y digwyddiad undydd hwn yn cyflwyno canfyddiadau astudiaeth a ariannwyd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru sy’n archwilio’r rhwystrau, y galluogwyr a’r canlyniadau o ran sut mae pobl sydd wedi gadael gofal yn ymgysylltu â gwasanaethau. Mewn cydweithrediad â phobl ifanc sydd wedi gadael gofal ac ymarferwyr, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi datblygu model ymarfer wedi’i lywio gan dystiolaeth a phecyn cymorth i ymarferwyr sy'n gweithio ac yn ymgysylltu â phobl sy'n gadael gofal. Mae’r effaith a’r gwerth cymdeithasol ychwanegol a ddarperir gan y model ymarfer a’r pecyn cymorth newydd hwn wedi’u gwerthuso o ran adenillion cymdeithasol ar fuddsoddiad, gan ddangos sut mae ymgysylltu a chanlyniadau llwyddiannus yn edrych i bobl sy’n gadael gofal ledled Cymru.

Bydd cinio a lluniaeth ar gael.

 

11 Medi 2024, 10.00am – 3.30pm

 

Neuadd Reichel,

Prifysgol Bangor,

Ffordd Ffriddoedd,

Bangor

LL57 2TR

 

This one-day event will present findings from a Health and Care Research Wales funded study exploring the barriers, enablers and outcomes to care-leavers engagement with services. In collaboration with young people who are care-leavers and practitioners, researchers at Bangor University have developed an evidence informed practice model and toolkit for practitioners working and engaging with care-leavers. The impact and the added social value provided by this novel practice model and toolkit has been evaluated through a social return on investment, evidencing what successful engagement and outcomes look like for care-leavers across Wales.

Refreshments and lunch will be provided.

 

11th September 2024, 10.00am – 3.30pm

 

Neuadd Reichel,

Bangor University,

Ffriddoedd Road,

Bangor

LL57 2TR 

https://www.bangor.ac.uk/commercial-services/location-reichel.php.en

 

Symposiwm Diwedd Astudiaeth: Archwilio sut mae pobl sydd wedi gadael gofal yn ymgysylltu â gwasanaethau. End of study symposium: Exploring care-leavers engagement with services

podcast logo

Symposiwm Diwedd Astudiaeth/End of study symposium:

FREE OF CHARGE

Description

Ymunwch â ni mewn symposiwm i nodi diwedd astudiaeth a fu'n archwilio'r rhwystrau, y galluogwyr, a'r canlyniadau o ran sut mae pobl sydd wedi gadael gofal yn ymgysylltu â gwasanaethau amlasiantaethol (e.e. gofal cymdeithasol, tai, iechyd, addysg a'r trydydd sector).
Byddwn yn clywed gan ymchwilwyr, rhanddeiliaid allweddol ar draws meysydd gofal cymdeithasol, iechyd, addysg a thai, a chan bobl ifanc a fydd yn cyflwyno canfyddiadau ac allbynnau’r astudiaeth hon a ariannwyd gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Join us for an end of study symposium exploring the barriers, enablers, and outcomes to care-leavers engagement with multi- agency services (e.g., social care, housing, health, education and third sector).
We will hear from researchers, key stakeholders across social care, health, education and housing and young people who will present findings and outputs from this Health and Care Research Wales funded study.
Read More